Algemeen

♦ NJV-Jaarcongres – Klare taal, 9 juni 2023

Op vrijdag 9 juni a.s. vindt bij 1931 Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch ons jaarcongres plaats, voorafgegaan door de algemene vergadering. Wij verwelkomen alle NJV-leden, genodigden en belangstellenden om samen met ons de nieuwe preadviezen te bespreken.

Het thema van de preadviezen van 2023 is ‘Klare taal’. De noodzaak tot helder taalgebruik en duidelijke communicatie speelt in alle domeinen van het recht en raakt de overheid (wetgever, bestuur en rechter) en de private sector. Tirza Cramwinckel, Henk Pander Maat en Ted Sanders richten zich op de do’s en don’ts van communicatie door uitvoeringsinstanties van de overheid. Geerke van der Bruggen en André Verburg bepleiten helder en begrijpelijk taalgebruik in de rechtspraak. Willem van Boom ten slotte houdt zich bezig met helder taalgebruik en begrijpelijke communicatie in privaatrechtelijke verhoudingen. In de preadviezen krijgt ‘Klare taal’ aandacht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en niet alleen vanuit het juridische perspectief. Daarmee is het een prachtig en typisch NJV-thema.

Wij verheugen ons erop u op 9 juni a.s. bij 1931 Congrescentrum te mogen begroeten!

U kunt zich via deze weg inschrijven.
Het programma kunt u
hier vinden.

♦ VJV en NJV – Themamiddag Rechterlijke onafhankelijkheid 7 oktober 2022

Op een zonovergoten vrijdagmiddag 7 oktober 2022 vond in Antwerpen een zeer geslaagde themamiddag van de VJV en de NJV samen plaats over onafhankelijke rechtspraak.

Raf van Ransbeeck en Paul Lemmens schreven een paper over België en Paul Bovend’eert en Tamara Trotman over Nederland. De rechterlijke onafhankelijkheid is stevig verankerd in beide rechtsculturen, maar er zijn zeker ook kwetsbaarheden. Aan het wegwerken ervan mag in beide landen sneller en serieuzer gewerkt worden dan tot nu toe, al was het maar omdat GRECO dat van de Lage Landen vraagt. Benoemingen, onverenigbaarheden, zaakstoedeling, externe en interne onafhankelijkheid lenen zich voor verbetering. Fraaie reacties op de papers kwamen van Ria Mortier (onafhankelijkheid is er in eerste instantie voor de samenleving) en Marc de Werd (een zekere verantwoordelijkheid van de minister van Justitie is niet per definitie een inbreuk op de onafhankelijkheid). Daarna ontspon zich een boeiende discussie met een betrokken zaal. De bijeenkomst werd besloten met een gezamenlijk diner. Op de website van de Vlaamse en de Nederlandse Juristenvereniging worden binnenkort de papers geplaatst.

 

♦ Preadviezen 2022: De repressieve samenleving

Met groot plezier publiceren wij hierbij de bundel met preadviezen en de daarbij behorende stellingen. Het jubileumcongres heeft als het de vakgebieden overstijgend algemene overkoepelende thema “De repressieve samenleving” en wordt in de drie preadviezen belicht vanuit respectievelijk civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief. Het burgerlijk recht als instrument van verandering (Urgenda), de repressieve overheid en de rechtsbescherming daartegen in het bestuursrecht (evenredigheid) en de plaats van de reclassering in het strafrecht in het huidige tijdsgewricht; het komt allemaal aan bod. Zoals de begeleidingscommissie aan het slot van het voorwoord constateert geven de preadviezen tezamen een prachtig beeld van de juridische stand van het land.

Het civielrechtelijk preadvies is geschreven door prof. Anne Keirse en prof. Vanessa Mak, het bestuursrechtelijk preadvies door prof. Tom Barkhuysen en dr. Michiel van Emmerik en het strafrechtelijke preadvies door dr. Johannes Bijlsma, prof. Stijn Franken en prof. Petra van Kampen.

De bundel kunt u hier vinden.

♦ Voorstel Statutenwijziging bij jaarcongres 10 juni 2022

Het inhoudelijk deel van de vergadering op 10 juni 2022 wordt traditiegetrouw voorafgegaan door de huishoudelijke vergadering. Daarin komt onder meer een voorstel tot statutenwijziging aan de orde. De statuten schrijven voor dat de leden het voorstel daartoe wordt toegezonden.

De statutenwijziging wordt voorgesteld om de continuïteit in het bestuur van de vereniging en de slagvaardigheid te bevorderen. Dit onderwerp is in het bestuur van de vereniging al een aantal jaren onderwerp van gesprek geweest. De belangrijkste wijziging is het voorstel om naast het algemeen bestuur een dagelijks bestuur te introduceren. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee of drie andere bestuursleden. De voorzitter van de NJV die tot nu toe aan het einde van de vierjaarstermijn als bestuurslid voor een jaar als voorzitter optreedt en ook de andere leden van het dagelijks bestuur kunnen dan voor een langere termijn in functie zijn (3-6 jaar) als voorzitter of lid van het dagelijks bestuur. Om een soepele overgang tussen het huidige en het nieuwe bestuursmodel tot stand te brengen wordt voorgesteld deze statutenwijziging in twee stappen in te voeren. In de eerste statutenwijziging wordt de basis gelegd voor de nieuwe bestuursstructuur die is opgenomen in de tweede statutenwijziging. Het algemeen en dagelijks bestuur zal vanaf de jaarvergadering 2026 fungeren. In de eerste statutenwijziging zijn ook de wijzigingen die voortvloeien uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen opgenomen. Daarnaast worden enkele tekstuele vereenvoudigingen voorgesteld. De tekst van de voorgestelde statutenwijzigingen en een toelichting daarop, is opgenomen in het drieluik.

Zie hier de statutenwijzigingen.

♦ NJV-Jaarcongres – De repressieve samenleving; vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, 10 juni 2022

10 juni a.s. in De Nicolaïkerk in Utrecht vindt ons Jaarcongres plaats, voorafgegaan door de algemene vergadering. Wij verwelkomen alle NJV-leden, genodigden en belangstellenden om samen met ons de nieuwe preadviezen: “De repressieve samenleving; vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief” te bespreken.

De NJV heeft het thema van “De repressieve samenleving” geagendeerd omdat zich in onze samenleving sinds ongeveer de eeuwwisseling onmiskenbaar een trend heeft gemanifesteerd van meer repressie. Wat dat voor ons recht betekent, hebben de preadviseurs in kaart gebracht voor de drie grote deelgebieden civiel-, bestuurs-, en strafrecht. Daardoor ontstaat een indrukwekkend overzicht van de stand van ons recht op die deelgebieden, maar ook meer overkoepelend over ons recht als geheel.

Wij verheugen ons erop u op 10 juni a.s. in De Nicolaïkerk te mogen begroeten!

U kunt zich via deze weg inschrijven.
Het programma kunt u hier vinden.

♦ Terugblik huishoudelijke vergadering vrijdag 8 oktober 2021

Op vrijdag 8 oktober 2021 heeft de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de NJV plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn een aantal punten voorgelegd aan de leden. Zo hebben de leden decharge verleend aan het bestuur en ingestemd met de benoeming van vier nieuwe bestuursleden: Hanneke Schipper, Fatma Bahadin, Lydia Faltas en Karen Harmsen. Het voorstel om de contributie te verhogen van € 30,- naar € 40,- is tevens voorgelegd en de leden hebben hiermee ingestemd. Tot slot, hebben de leden kunnen instemmen met de (her)benoeming van twee kascommissieleden, namelijk van Christian Huiskes en Tjitske Cieremans.

♦ Stellingen en stemmingen jubileumcongres 150 jaar Nederlandse Juristen-Vereniging 

In de Grote Kerk in Den Haag werd op 8 oktober 2021 de 150ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging gehouden en werd over de bij de preadviezen behorende stellingen gestemd en gediscussieerd.

Lees hier in afl. 40 van de NJB over de stellingen en de uitkomst van de stemming.

♦ Jaarrede oud-voorzitter Rien den Boer “Blijft recht een poging om gerechtigheid te realiseren?”

Op dit door corona uitgestelde jubileumcongres van de NJV staat de voorzitter, na enkele algemene opmerkingen over de NJV en het recht, stil bij twee thema’s: tijdigheid en eenvoud in het recht en doet hij enkele voorstellen die voorbij gaan aan de smalle marges van de politiek.

Lees hier zijn voordracht, zoals opgetekend in afl. 40 van de NJB.

♦ Verslag van het NJV jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”

In de Grote Kerk in Den Haag werd op 8 oktober 2021 de 150ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging gehouden. Nadat de NJV was genoodzaakt het congres ‘De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst’ tot driemaal toe uit te stellen vanwege de coronamaatregelen, kon het ruim een jaar later dan oorspronkelijk was gepland in de ruim ingerichte kerk alsnog doorgang vinden.

In het Nederlandse Juristen Blad, afl. 40, is een verslag van het congres te vinden. Lees het artikel hier.

♦ Preadviezen 2022 “De repressieve samenleving vanuit strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief” 

Op dit moment worden de preadviezen van 2022 voorbereid. Het onderwerp is “De repressieve samenleving vanuit strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief”. Tijdens het jaarcongres op vrijdag 10 juni 2022 te Utrecht worden de preadviezen besproken. De preadviseurs zijn:
– Stijn Franken, Petra van Kampen en Joep Simmelink
– Tom Barkhuijsen, Michiel Emmerik
– Anne Keirse en Vanessa Mak

♦ NJV-jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”, 8 oktober 2021

Op 8 oktober jl. mocht het bestuur meer dan 150 leden en andere gasten ontvangen in de Grote Kerk te Den Haag voor het uitgestelde jubileumcongres.

Na de jaarrede van de voorzitter mr. Rien den Boer is er met de preadviseurs, referenten en aanwezigen in de zaal gediscussieerd over de preadviezen en werd er gestemd op de stellingen. Daarnaast werd de winnaar van de NJV Prijs 2020, mr. Bob Wit, in het zonnetje gezet en bood journaliste Miek Smilde het jubileum fotoboek NJV 150 jaar “Portretten van het recht” aan aan de jongste geportretteerde jurist, Fatma Çapkurt.

Een koperkwintet van het Nederlands Studenten Orkest (www.nso.nl) verzorgde de muzikale omlijsting van het programma.

Het bestuur dankt alle gasten voor hun aanwezigheid bij haar feestelijk jubileumcongres. Zij nodigt eenieder uit voor het volgende jaarcongres in 2022 in de Nicolaïkerk te Utrecht. Het onderwerp van de preadviezen is “De repressieve samenleving vanuit strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijk perspectief”.

Meer informatie>

♦ NJB 2021/8, ‘Is de rechtsstaat wel zo’n kostbaar goed?’, 26 februari 2021

Van de hand van mr. Rien den Boer, voorzitter NJV, verscheen vandaag in het Nederlands Juristenblad het opiniestuk ‘Is de rechtsstaat wel zo’n kostbaar goed?’
Lees het artikel.

♦ The Honourable Mr. Justice Jacob Wit wint de NJV-prijs 2020

Om het jaar wordt de NJV-prijs toegekend aan een jurist die door werkzaamheden in de praktijk een bijzondere, vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de rechtsontwikkeling of rechtstoepassing in Nederland, Aruba, Curaçao, of Sint Maarten, of een persoonlijke inzet daarvoor heeft getoond, die maatschappelijk van bijzondere betekenis is.

Het bestuur van de NJV laat zich adviseren door een jury, dit jaar wederom gevormd door Ernst Hirsch Ballin, Anita Vegter en Frank Kunneman. Het bestuur heeft overeenkomstig het unanieme advies van de jury de prijs toegekend aan mr. Jacob Wit (geb. 1952), rechter in het Caribbean Court of Justice te Trinidad en president van het Constitutioneel Gerechtshof van Sint Maarten, wegens zijn langdurige en doeltreffende bijdragen aan vertrouwen in de rechtspraak in een turbulente omgeving. Lees verder>

♦ Jubileum fotoboek NJV 150 jaar

De Nederlandse Juristen Vereniging bestaat 150 jaar. Met trots presenteert het bestuur het boek Portretten van het recht dat ter gelegenheid van het jubileum is verschenen. Bekende en minder bekende juristen vertellen in het boek hun verhaal. Waarom zij rechten gingen studeren. Hoe hun loopbaan verliep. Maar ook, waarom zij naast hun werk gedichten schrijven, fanatiek aan sport doen of muziek maken. Met onder andere: Ankie Broekers-Knol, Murat Isik, Naema Tahir, Winnie Sorgdrager, Bart-Jan van Ettekoven en Fatima Moreiro de Melo. Een boek dat geen jurist mag missen. Daarom ontvangen alle leden dit prachtige boek als jubileumcadeau. Het boek Portretten van het recht is verschenen bij Wolters Kluwer.

Het boek is mede tot stand gekomen dankzij een genereuze bijdrage van Allen & Overy, Damsté, De Brauw, NautaDutilh, Pels Rijcken, Stibbe, Van Doorne en Wolters Kluwer.

Bekijk de video waarin het eerste exemplaar van het boek wordt aangeboden aan Rien den Boer, voorzitter van de NJV. Klik op de foto om de video te starten.

Foto: Beeld | Houdbaar . Concept Vormgeving Fotografie