Voorstel statutenwijziging bij jaarcongres 10 juni 2022

Het inhoudelijk deel van de vergadering op 10 juni 2022 wordt traditiegetrouw voorafgegaan door de huishoudelijke vergadering. Daarin komt onder meer een voorstel tot statutenwijziging aan de orde. De statuten schrijven voor dat de leden het voorstel daartoe wordt toegezonden.

De statutenwijziging wordt voorgesteld om de continuïteit in het bestuur van de vereniging en de slagvaardigheid te bevorderen. Dit onderwerp is in het bestuur van de vereniging al een aantal jaren onderwerp van gesprek geweest. De belangrijkste wijziging is het voorstel om naast het algemeen bestuur een dagelijks bestuur te introduceren. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee of drie andere bestuursleden. De voorzitter van de NJV die tot nu toe aan het einde van de vierjaarstermijn als bestuurslid voor een jaar als voorzitter optreedt en ook de andere leden van het dagelijks bestuur kunnen dan voor een langere termijn in functie zijn (3-6 jaar) als voorzitter of lid van het dagelijks bestuur. Om een soepele overgang tussen het huidige en het nieuwe bestuursmodel tot stand te brengen wordt voorgesteld deze statutenwijziging in twee stappen in te voeren. In de eerste statutenwijziging wordt de basis gelegd voor de nieuwe bestuursstructuur die is opgenomen in de tweede statutenwijziging. Het algemeen en dagelijks bestuur zal vanaf de jaarvergadering 2026 fungeren. In de eerste statutenwijziging zijn ook de wijzigingen die voortvloeien uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen opgenomen. Daarnaast worden enkele tekstuele vereenvoudigingen voorgesteld. De tekst van de voorgestelde statutenwijzigingen en een toelichting daarop, is opgenomen in het drieluik.

Zie hier de statutenwijzigingen.