Historisch overzicht Preadviezen

1947 ’s-Gravenhage

1. In hoeverre behoeven de bepalingen onze Wetgeving rakende het internationaal privaatrecht wijziging of aanvulling?
Preadviseurs: mr. I. Kisch, mr. W. Blackstone

2. Met welke straffen en maatregelen, door welke rechterlijke en bestuursorganen, naar welke regelen van proces behoren overtredingen van overheidsregelingen van het economisch leven te worden beteugeld?
Preadviseurs: mr. E. Bloembergen, mr. A.A.L.F. van Dullemen, mr. dr. J.P. Hoogland

1948 Groningen
1. Behoeft de huidige regeling van de verbeurdverklaring en van de vernietiging herziening, en zo ja, naar welke beginselen?
Preadviseurs: mr. W.P. Bakhoven, mr. M.A. van Rijn van Alkemade
2. Is het wenselijk onze Burgerlijke Wetgeving aan te vullen met bepalingen omtrent ‘Standaard Contracten’, en zo ja, naar welke beginselen?
Preadviseurs: mr. prof. J. Zeylemaker, mr. K. Jansma

1949 Maastricht
1. Behoeven er nadere regelingen getroffen te worden betreffende de rechtspositie van de onder curatele bestelden en van hen, wier geestvermogens gestoord zijn en die niet onder curatele staan.
Preadviseurs: mr. A. Pitlo, mr. H. Kingma Boltjes
2. Is het gewenst wijzigingen te brengen in de bestaande bepalingen in de grondwet en betreffende de vrijheid van meningsuiting door middel van drukpers, toneel, film, en radio, en zo ja, in welke zin?
Preadviseurs: prof. mr. A.J.P. Tammes, prof. mr. F.J.M. Duynstee

1950 Zwolle
1. Behoort bij onderwerpen gelijk b.v. die van de woonruimtewet 1947 en het algemeen vorderingsbesluit 1940 de burgerlijke rechter controle te hebben op besluiten en handelingen van de administratie, en zo ja, hoe behoort die controle te worden geregeld?
Preadviseurs: prof. mr. N. Okma, mr. ir. M.M. van Praag
2. Waar behoren de grenzen te liggen tussen de bevoegdheden van de strafrechter en die der administratie bij tenuitvoerlegging der straf en bij ontzegging van bevoegdheden?
Preadviseurs: mr. W.H. Ariëns, mr. B.H. Kazemier

1951 Rotterdam
1. De beginselen van het burgerlijk bewijs.
Preadviseurs: prof. mr. J. Eggens, mr. W.L. Haardt
2. Welke beginselen behoren de delegatie van regelende bevoegdheid aan uitvoerende organen te beheersen? Behoren deze beginselen te worden vastgelegd, hetzij in de grondwet, hetzij in de delegerende wet?
Preadviseurs: mr. J.R. Stellinga, prof. mr. A.M. Donner

1952 Breda
1. Bestaat er behoefte aan een wettelijke regeling voor de beëindiging van duurzame contractuele rechtsbetrekkingen, in de opzegging waarvan niet is voorzien?
Preadviseurs: prof. mr. L.J. Hijmans van de Bergh, mr. H. Winkel
2. Behoren de beginselen waarvan de wetgever is uitgegaan bij het opnemen van opzet, oogmerk, voornemen of schuld als bestanddeel in delictsomschrijvingen te worden herzien?
Preadviseurs: prof. mr. W.F.C. van Hattum, mr. P.S. Noyon

1953 Utrecht
1. Is het wenselijk voor de zogenaamde besloten naamloze vennootschap in de civielrechtelijke wetgeving bijzondere voorzieningen te treffen, als dan niet met invoering van een afzonderlijke rechtsvorm?
Preadviseurs: mr. G.H.J. Kuijk, prof. mr. W.C.L. van der Grinten
2. Behoren sociale grondrechten als vervat in de internationale verklaring van de rechten van de mens (art 22 e.v.) ook voor ons recht aanvaard, in de grondwet verankerd en wettelijk nader omschreven te worden?
Preadviseurs: prof. mr. C.H.F. Polak, mr. dr. J.J. Loeff

1954 Arnhem
1. Is de erkenning en regeling van de conversie van rechtshandelingen in ons B.W. gewenst?
Preadviseurs: prof. mr. J.H. Beekhuis, mr. G.J. Scholten
2. Behoeft de regeling van de teruggave van justitieel in beslag genomen voorwerpen verbetering?
Preadviseurs: mr. A. Boekwink, mr. F. Hollander

1955 ’s-Hertogenbosch
1. In hoeverre en naar welke beginselen behoort schadeloosstelling te worden toegekend bij rechtmatige aantasting van rechten of belangen door de overheid? Zijn hieromtrent nadere wettelijke regelingen wenselijk?
Preadviseurs: prof. mr. W.G. Vegting, jhr. Mr. J. Brauw
2. Welke beginselen behoren ten grondslag te liggen aan een wettelijke regeling van de overeenkomst van aanneming van werk?
Preadviseurs: prof. mr. G. de Grooth, mr. A.J. van Zeggeler

1956 Almelo (Hengelo
1. Welke voorzieningen behoort de wet te bevatten betreffende fiduciaire rechtsverhoudingen (anders dan na dode)?
Preadviseurs: mr. C.A.E. Uniken Venema, dr. J.R.H. Buining
2. In hoeverre behoren onderzoekingsmethoden in strafzaken ten aanzien van de persoon van de verdacht aan beperkte voorschriften te worden onderworpen?
Preadviseurs: mr. P. Meyjes, prof. mr. dr. G.H.A. Feber

1957 Dordrecht
1. Dient de wet regelen te bevatten inzake het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan overheidsinstellingen, -diensten en –bedrijven, en zo ja, welke?
Preadviseurs: prof. mr. W.F. Prins, mr. H.J.M. Jeukens
2. Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent bedingen tot beperkingen of opheffing van aansprakelijkheid, en zo ja, welke?
Preadviseurs: mr. L. Solomonson, prof. mr. H. Drion

1958 Leeuwarden
1. Behoort de burgerlijke wet de rechten, voortvloeiende uit eigendom, te omschrijven of te beperking in verband met hinder, overlast of schade, en zo ja, op welke wijze?
Preadviseurs: mr. C.H. Telders, prof. mr. A. van Oven
2. Is het wenselijk, met het oog op de toenemende behartiging van belangen in internationaal verband, die belangen hier te lande strafrechtelijk te beschermen, en zo ja, in hoeverre en op welke wijze?
Preadviseurs: mr. A.D. Belinfante, prof. mr. J.M. van Bemmelen

1959 Haarlem
1. Behoort de wet regelen te bevatten omtrent de invloed, welke voordelen, genoten door de tot schadevergoeding gerechtigde, hebben op diens vordering tot schadevergoeding?
Preadviseurs: prof. mr. P.J. Verdam, mr. H.K. Köster
2. Hoe behoort, anders dan door annexatie, het bestuur van een stedelijke concentratie, die de grenzen van één gemeente te buiten gaat, wettelijk te worden geregeld?
Preadviseurs: mr. H.A.M.T. Kolfschoten, mr. S.O. van Poelje

1960 Nijmegen
1. Behoort de wet algemene regelen te bevatten omtrent de verhouding tussen de vordering uit onrechtmatige daad en die uit overeenkomst, en zo ja, welke?
Preadviseurs: mr. J. Kist, prof. mr. K. Wiersma
2. Behoort de wetgever nadere regels van algemene of bijzondere aard te stellen betreffende het beroep op gewetensbezwaren tegen de naleving van door het strafrecht gesanctioneerde normen?
Preadviseurs: mr. J. Remmelink, prof. mr. D. van Eck

1961 Middelburg
1. Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent de gevallen waarin de civiele requestprocedure moet worden gevolgd, en zo ja, welke
Preadviseurs: mw. mr. S. Boekman, prof. mr. A.P. Funke
2. Dient de kring van belanghebbenden, zoals deze volgens de thans geldende regelen recht op (volledige) schadeloosstelling in geval van onteigening heeft, in het licht van de huidige maatschappelijke verhoudingen te worden gewijzigd, en zo ja, op welke wijze?
Preadviseurs: mr. P.W. van Doorne, mr. F.W.B. Baron van Lynden

1962 Assen
1. Op welke wijze dient de wet de overeenkomst van borgtocht te regelen?
Preadviseurs: prof. mr. W.F. de Gaay Fortman, mr. L.D. Pels Rijcken
2. Dienen de bepalingen omtrent bedrogsdelicten in het Wetboek van Strafrecht en andere wetten te worden herzien?
Preadviseurs: mr. E.J. Anneveldt, mr. W. de Vries

1963 Roermond
1. Dient de wet ten aanzien van ongeoorloofde mededinging nadere bijzondere regelen te bevatten, en zo ja, welke?
Preadviseurs: mr. C.H. Beekhuis, prof. mr. W.J. Slagter
2. Dient de wet ten aanzien van ten algemene nutte strekkende zaken bijzondere regelen te bevatten, en zo ja, welke?
Preadviseurs: mr. H. van der Linden, mr. D. van der Wel

1964 Zutphen
1. In welke gevallen dient de wetgever de rechter te verplichten of hem de bevoegdheid te geven de verplichting tot schadevergoeding wegens wanprestatie of onrechtmatige daad te matigen?
Preadviseurs: mr. C.D. van Boeschoten, mr. V.A.D.M. van Haren
2. Dienen de strafrechtelijk bepalingen betreffende psychisch gestoorden te worden gewijzigd?
Preadviseurs: prof mr. Ch. J. Enschedé, mr. W.H. Overbeek

1965 Alkmaar
1. Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van de individu tegen het doen, het gebruiken en het openbaar maken van waarnemingen, diens persoonlijke sfeer betreffende?
Preadviseurs: jhr. Mr. P.J.W. de Brauw, mr. Th. W. van Veen
2. Dient de wetgever regelen te treffen met betrekking tot overeenkomsten met de overheid?
Preadviseurs: mr. E. Droogleever Fortuyn, mr. D.A. van der Linde

1966 Maastricht
1. dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van rechtshandelingen?
Preadviseurs: prof. mr. S. Gerbrandy, dr. mr. J.J.G. van Roosmalen
2. Dient het W.v.S. bepalingen te bevatten betreffende het daderschap en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van andere dan natuurlijke personen?
Preadviseurs: prof. mr. L.H.C. Hulsman, mr. F.C. Kist

1967 Zwolle
1. Dienst de wettelijke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen vervangen te worden door een stelsel van verzekering?
Preadviseurs: prof. mr. A.R. Bloembergen, mr. H.A. Bongers
2. Dient de wet regelen te geven omtrent het horen van belanghebbenden bij de totstandkoming van algemene regelingen bij wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële beschikking?
Preadviseurs: mr. G.E. van Walsum, mr. W.J. van Eijkern

1968 Groningen
1. Dient de wettelijke regeling omrent arbitrage gewijzigd te worden?
Preadviseurs: prof. mr. P. Sanders, mr. A.S. Fransen van de Putte
2. Vereisen de functies van het Openbaar Ministerie nieuwe wettelijke voorzieningen?
Preadviseurs: prof. mr. G. Duisterwinkel, mr. P. Mostert

1969 Arnhem
1. Dient de wet bijzondere regelen te bevatten ten aanzien van de civielrechtelijke werking van de grondrechten, en zo ja, welke?
Preadviseurs: mr. A.G. Maris, prof mr. J.M. Polak
2. Dient uitoefening van de grondrechten, welke meningsvorming, meningsuiting en informatie betreffen, grondwettelijk nader te worden geregeld?
Preadviseurs: mr. A.M. Donner, prof. mr. J. van der Hoeven

1970 Den Haag
1. Dient de wettelijke regeling omtrent de meerderjarigheid te worden gewijzigd?
Preadviseur: mw. mr. M. Rood-de Boer
2. Welke beginselen betreffende de openbaarheid van vergadering en toegankelijkheid van stukken behoren ten grondslag te liggen aan de wettelijke regelingen op het stuk van de openbare diensten?
Preadviseur: prof. mr. J.G. Steenbeek
3. Hoort de wetgever verdergaande specialisatie in de rechtspleging te verwezenlijken?
Preadviseur: mr. B.W. van Houten

1971 Breda
1. Internationaal privaatrechtelijke vraagstukken met betrekking tot de echtscheiding.
Preadviseurs: prof. mr. J.E.J. Th. Deelen, prof. mr. J.G. Sauveplanne
2. Zijn nadere wetgevende voorzieningen op het gebied van het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht wenselijk?
Preadviseurs: prof. mr. A.A.M. van Agt, mr. O.A.C. Verpaalen

1972 Utrecht
De juridische opleiding.
Preadviseurs: dr. H.F.M. Crombag, prof mr. A. Heijder, prof mr. T. Koopmans, mr. P. Neleman

1973 Enschede
1. Coördinatie van wetten en verordeningen welke het recht van eigendom van onroerend goed beperken.
Preadviseur: mr. U.G. Schilthuis
2. Coördinatie van de administratieve wetgeving inzake onroerend goed.
Preadviseur: prof. mr. P. de Haan
3. De dissenting opinion in de rechtspraak.
Preadviseurs: mr. H. Drion, jhr. mr. O. de Savornin Lohman

1974 Amsterdam
1. Inkomens- en vermogensbeheer van bejaarden.
Preadviseurs: prof. mr. C.J. van Zeben, W. Heuff, notaris
2. De voorwaardelijke veroordeling.
Preadviseurs: mr. G.E. Mulder,  mr. H. Schootstra

1975 Roermond
De plaats van de rechtelijke macht in de Nederlandse samenleving.
1. Heeft de rechter een taak in zogeheten politieke zaken?
Preadviseur: mr. M.G. Mulder
2. Taak en positie van de rechterlijke macht in onze samenleving.
Preadviseur: mr. H.L. Wedeven
3. De positie van de rechterlijke macht in de samenleving.
Preadviseur: prof. mr. J.C.M. Leyten
4. De rol van rechtspraak en rechterlijke macht in de democratische samenleving.
Preadviseur: prof. mr. dr. C.J.M. Schuyt

1976 Leeuwarden
1. Zijn er wettelijke regels van preventieve en/of repressieve aard nodig met betrekking tot in groter verband gepleegde strafbare feiten?
Preadviseurs: mr. W.C. van Binsbergen, mr. R. de Waard
2. Dienen er wettelijke regelingen getroffen te worden – en zo ja, welke – met betrekking tot het behartigen van groeps- of algemene belangen door groepen van personen in civiel- en administratiefrechtelijke procedures?
Preadviseurs: mw. mr. Hoogendijk-Deutsch, mr. E.M. Enschede

1977 ’s-Hertogenbosch
1. In hoeverre kunnen bij het verlenen van subsidie voorwaarden worden gesteld?
Preadviseurs: prof mr. F.H. van de Burg, mr. J.H. van Krefeld
2. “Lifting or piercing the corporate veil”.
Preadviseurs: mr. H.L.J. Roelvink, mr. J.G.C. Raaijmakers

1978 Zutphen
1. Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd, en zo ja, in hoeverre en op welke wijze?
Preadviseurs: mr. J.L.W. Sillevis Smitt, mr. G.J. Wiarda
2a. Bescherming van het individu ten opzicht van communicatiemedia, in het bijzonder met betrekking tot ongefundeerde of niet gemotiveerde aantijgingen.
Preadviseur: mr. E. Diemer
2b. Bescherming van het individu tegen ongefundeerde aantijgingen in massamedia.
Preadviseur: mr. P. Mout

1979 Middelburg
1. Dient verandering te worden gebracht in de wijze van voorbereiding en totstandkoming van wetgeving?
Preadviseurs: mr. J.M. Polak, prof. mr. M. Scheltema
2. Algemene Voorwaarden.
Preadviseurs: mr. J.H. Dalhuisen, mr. E.H. Hondius

1980 Dordrecht
1. Dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid?
Preadviseurs: mr. N.S.J. Koeman, mr. W. Konijnenbelt
2. Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten.
Preadviseurs: mr. R.A.A. Duk, prof. mr. M.R. Mok

1981 Assen
1. Dient in de wet een regeling te worden getroffen omtrent kennisneming door de administratieve rechten van geschillen inzake besluiten, die rechtshandelingen naar burgerlijk recht betreffen?
Preadviseurs: prof. mr. J.A. Borman, mr. B.C. Punt
2. Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap van medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van verenigingen en stichtingen?
Preadviseurs: prof. P.L. Dijk, mr. J. Schepel

1982 Alkmaar
1. Dient de wetgever beperkingen te stellen ten aanzien van de wijze van het verkrijgen van door de rechter in strafzaken te hanteren bewijsmiddelen?
Preadviseurs: mr. L.C.M. Meijers, mr. E. Myjer
2. Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven?
Preadviseurs: prof. dr. E.P. de Jong, mr. C.R. Niessen

1983 Rotterdam
“Tot welke wijzigingen in het Nederlandse Recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, alsmede in het Internationaal Verdrag, aanleiding te geven?”
Preadviseurs: prof. mr. E.H.M. Hirsch Ballin, prof. mr. P. van Dijk, mr. E.J. Dommering, mr. E.P. von Brücken Fock

1984 Nijmegen
1. Civielrechtelijke, Administratiefrechtelijke of Strafrechtelijke rechtshandeling?; Politiële en Justitiële delicten.
Preadviseurs: prof. mr. G.J.M. Corstens, prof. dr. D. Schaffmeister
2. Deregulering: Deregulering en rechtspleging; Georganiseerde regelgeving; organisatierechtelijke aantekeningen bij deregulering.
Preadviseurs prof. mr. J. Soetenhorst-de Savorning Lohman, mr. H.J. de Ru

1985 Haarlem
1. Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht; Brood-NODI-gheden bij de toepassing van de overgangswet Boeken 3, 5 en 6 N.B.W.
Preadviseurs: prof. mr. C.J.H. Brunner, mr. H. Stein
2. De handhaving van de openbare orde in de gemeente; naar een codificatie van ordebevoegdheden.
Preadviseurs: prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens, mr. J.J.H. Suyver

1986 Groningen
1. De positie van bedrijfsverenigingen en werknemers, financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een onderneming.
Preadviseurs: prof. mr. Ch. P. A. Geppaart, mw. mr. W.M. Levelt-Overmars, prof. mr. P.A. Stein
2. Het professionele (functionele) verschoningsrecht.
Preadviseurs: prof. mr. A.G. Lubbers, prof. Mr. J.B.M. Vranken

1987 Amsterdam
1. Onrechtmatige wetgeving.
Preadviseurs: prof. mr. P.J.J. van Buuren, prof. mr. J.E.M. Polak
2. Is het wenselijk maatregelen te treffen tot beperking van de aansprakelijkheid van beoefenaren van vrije beroepen?
Preadviseurs: mr. F.H.A. Arisz, mr. J.G.C. Kamphuisen

1988 ‘s-Gravenhage
Gegevensbescherming.
Preadviseurs: prof. mr. D.W.F. Verkade, mr. A. Patijn, mevr. mr. F. Vellinga-Schootstra, mr. P. van Dijken

1989 Tilburg
Positieve discriminatie.
Preadviseurs: prof. mr. B.P. Sloot, mevrouw mr. J.E. Goldschmidt, mr. W.J.P.M. Fase

1990 Utrecht
Artikel 8 EVRM.
Preadviseurs: mr. J. de Boer, prof. mr. M. De Langen, prof. mr. A.H.J. Swart

1991 Zwolle
Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak.
Preadviseurs: mr. J.H. Blaauw, mr. A.F.M. Brenninkmeijer, mr. PC.E. van Wijmen

1992 Maastricht
Toetsing – Dient de wetgever de mogelijkheid te bieden dat de rechter de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven rechtsbeginselen, en zo ja, hoe dient deze mogelijkheid dan te worden uitgewerkt?
Preadviseurs: mr. J.M. Barendrecht, mr. T. Koopmans, prof. mr. L. Prakke

1993 Arnhem
Manipuleren met leven.
Preadviseurs: prof. mr. J. de Ruiter, mr. E. Ph. R. Sutorius

1994 Leeuwarden
Herbeziening op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering.
Preadviseurs: prof. mr. J. Remmelink, prof. mr. G. Knigge, prof. mr. Th. A. de Roos, mevr. Mr. W. Sorgdrager

1995 Amsterdam
De reikwijdte van fundamentele rechten.
Preadviseurs: prof. mr. E.A. Alkema, prof. mr. H.A. Groen, prof. dr. J. Naeye, prof. mr. P.J. Wattel

1996 Breda
De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatig daad.
Preadviseurs: prof. mr. J. Spier, mevrouw mr. A.T. Bolt

1997 Zutphen
Beroep in herziening. Wenselijkheid en inrichting van hoger beroep in bestuursrechtelijke geschillen.
Preadviseurs: mr. R.W.L. Loeb, mr. H.F. van den Haak, mr. J.G. de Vries Robbé

1998 Rotterdam
Recht en Internet.
Preadviseurs: prof. dr. A.W. Koers, prof. mr. M.V. Polak, prof. mr. Y. Buruma, mr. P.B. Hugenhoftz

1999 ’s-Hertogenbosch
Internationale rechtspraak in Nederlandse rechtsorde.
Preadviseurs: dr. R.A. Lawson, mr. A.W.H. Meij

2000 Groningen
De ontwikkeling van de rechtspersonen in het publiekrecht en het privaatrecht.
Preadviseurs: prof. M.J.B.J.M. ten Berge, prof. mr. S.E. Zijlstra, prof. mr. L. Timmerman, mr. F.K. Buijn

2001 Leiden
De waarde(n) van het sociaal recht: over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking.
Preadviseurs: prof. mr. P.F. van der Heijden, prof. mr. F.M. Noordam

2002 Utrecht
Herziening van het sanctiestelsel.
Preadviseurs: prof. mr. J. de Hullu, mr. F.W. Bleichrodt, mr. O.J.D.M.L. Jansen

2003 Alkmaar
Het opstandige slachtoffer, genoegdoening in strafrecht en burgerlijk recht.
Preadviseurs: prof. dr. A.C. Zijderveld, prof. mr. C.P.M. Cleiren, prof. mr. C.E. du Perron

2004 Almere
Het advies en de rol van de adviseur.
Preadviseurs: prof. dr. A. Schilder RA, mr. W.H.J.M. Nuijts, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, mr. D.C. Meerburg

2005 Den Haag
Toezicht.
Preadviseurs: prof. mr. A.A. van Rossum, prof. mr. L.F.M. Verhey, prof. mr. N. Verheij

2006 Maastricht
Europese Integratie.
Preadviseurs: prof. dr. D.M. Curtin, prof. mr. J.M. Smits, prof. mr. A.H. Klip, prof. mr. J.A. McCahery

2007 Haarlem
Alternatieve regelgeving.
Preadviseurs: prof. dr. W.J. Witteveen, prof. mr. I. Giesen, prof. mr. J.L. de Wijkerslooth

2008 Dordrecht
Multiculturaliteit en Recht.
Preadviseurs: prof. dr. mr. W. van der Burg, prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt, prof. mr. J.H. Nieuwenhuis

2009 Arnhem
Humane Biotechnologie en Recht.
Preadviseurs: prof. dr. J. Somsen, mr. dr. J.A. Bovenberg, mr. drs. B.C. van Beers

2010 Amsterdam
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Preadviseurs: mr. A.J.A.J. Eijsbouts, prof. mr. F.G.H. Kristen, mr. J.M. de Jongh, mr. A.J.P. Schild, prof. mr. L. Timmerman

2011 Utrecht
Controverses rondom legaliteit en legitimiteit
Preadviseurs: prof. dr. W.J.M. Voermans, prof. mr. M.J. Borgers, prof. mr. drs. C.H. Sieburgh

2012 Rotterdam
Waarheid en waarheidsvinding in het recht
Preadviseurs: mr. M.A. Loth, prof. mr. dr. G. de Groot, mr. dr. A. Gerbrandy, prof. mr. M.S. Groenhuijsen

2013 Breda
Immuniteiten: Het recht opzijgezet?
Preadviseurs: prof. mr. R.J.B. Schutgens, prof. mr. dr. A.J. Verheij, prof. mr. E. van Sliedregt, prof. dr. N.J. Schrijver

2014 Den Haag
Crises, rampen en recht
Preadviseurs: prof. mr. dr. E.R. Muller, prof. mr. T. Hartlief, prof. mr. dr. B.F. Keulen en prof. dr. H.R.B.M. Kummeling

2015 Zwolle
Kwaliteit als keuze: kwaliteit(sbeoordeling) van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek
Preadviseurs: mevr. mr. dr. R.H. de Bock, dhr. mr. dr. P.J.P.M. van Lochem en dhr. prof. dr. R.A.J. van Gestel

2016 Haarlem
Homo Digitalis
Preadviseurs: mevr. prof. mr. E.M.L. Moerel, mevr. prof. mr.  J.E.J. Prins, mevr. prof. mr.  M. Hildebrandt, dhr. prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, dhr. prof. mr.  G-J. Zwenne en dhr. prof. mr. A.H.J. Schmidt

2017 's-Hertogenbosch
Afscheid van de klassieke procedure?
Preadviseurs: prof. mr. L.M. Coenraad, mr. P. Ingelse, prof. mr. B.J. van Ettekoven, prof. mr. dr. A.T. Marseille, prof. mr. J.H. Crijns en mr. dr. R.S.B. Kool

2018 Amsterdam
Herijking van de juridische opleidingen

Preadviseurs: prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann, prof. mr. H.K. Elzinga, mr. K.J. Kraan, prof. mr. E. Niemeijer, prof. mr. F.W.J.M. Schols, mr. B. Snijder-Kuipers, prof. mr. J.E. Soeharno, prof. mr. J.W. Winter

2019 Arnhem
De grenzen voorbij

Preadviseurs: prof.mr. dr. C.J.M. Arts, dr. L.J.M. Boer, prof. mr. M.W. Scheltema, mr. dr. M.H.A. Strik, prof. dr. A.B. Terlouw, prof. dr. W. Werner

2020 Den Haag
De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst

Preadviseurs:  prof. mr. dr. A. Berlee, prof. dr. mr. M.A.P. Bovens, mr. J. Buiting, prof. mr. dr. A.R. Mackor, prof. mr. dr. E. Mak, mr. J. Silvis, prof. mr. dr. ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai

Vanwege de COVID-19 overheidsmaatregelen die in 2020 en 2021 van toepassing waren, heeft het jaarcongres over dit preadvies pas plaatsgevonden in 2021. 

2022 Utrecht
De repressieve samenleving vanuit strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief