NJV-Jaarcongres – De repressieve samenleving; vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, 10 juni 2022

10 juni a.s. in De Nicolaïkerk in Utrecht vindt ons Jaarcongres plaats. U kunt zich via deze weg inschrijven. Het programma kunt u hier vinden.

De NJV heeft het thema van “De repressieve samenleving” geagendeerd omdat zich in onze samenleving sinds ongeveer de eeuwwisseling onmiskenbaar een trend heeft gemanifesteerd van meer repressie. Wat dat voor ons recht betekent, hebben de preadviseurs in kaart gebracht voor de drie grote deelgebieden civiel-, bestuurs-, en strafrecht. Daardoor ontstaat een indrukwekkend overzicht van de stand van ons recht op die deelgebieden, maar ook meer overkoepelend over ons recht als geheel.

In het civielrechtelijke preadvies van prof. Anne Keirse en prof. Vanessa Mak beschrijven zij hoe het privaatrecht meer dan vroeger wordt ingezet om gewenst gedrag te bewerkstelligen of tegen te gaan, hoe handhaving door private actoren is toegenomen en hoe met acties bij de burgerlijke rechter of door inzet van het privaatrecht steeds meer het algemeen belang wordt nagestreefd (denk aan het Urgenda-arrest van de Hoge Raad en het Shell-vonnis van de Haagse Rechtbank).

Prof. Tom Barkhuysen en dr. Michiel van Emmerik laten in het bestuursrechtelijke preadvies zien hoe sinds de eeuwwisseling de rechtsbescherming van burgers door de nadruk op het door de overheid handhaven van regels  op verschillende terreinen van het bestuursrecht onder druk is komen te staan. Zij doen concrete aanbevelingen aan de wetgever, het bestuur en de rechter om het tij dat mede onder invloed van de toeslagenaffaire al wat aan het keren is, verder te keren.

Dr. Johannes Bijlsma, prof. Petra van Kampen en prof Stijn Franken beschrijven in het strafrechtelijke preadvies hoe in relatief kort tijdsbestek van ongeveer twee decennia de doelstelling van speciale preventie een andere inhoud kreeg van eerst een streven dat vorm kreeg door hulp te bieden aan verdachten of veroordeelden naar het toezicht houden op de naleving van aan hen opgelegde-ge-of verboden. De veranderende rol die aan de reclassering is toegedacht krijgt daarbij vooral aandacht.

Leden van de NJV ontvangen het boek met preadviezen eind mei per post. Niet-leden kunnen het boek bestellen op de website van Wolters Kluwer. Zodra de digitale versie van de tekst beschikbaar is, wordt deze op de NJV-website geplaatst. U kunt dan al kennisnemen van de gedachten en voorstellen van de preadviseurs.

Wij verheugen ons erop u op 10 juni a.s. in De Nicolaïkerk te mogen begroeten!