Author Archives: NJV Website

Jaarrede J. Polak “De Polsstok van een rechter in de repressieve samenleving”.

Op 10 juni jl. heeft de heer J. Polak tijdens de jaarvergadering zijn jaarrede gehouden. Lees hier zijn voordracht  uit afl. 26 van het Nederlands Juristenblad d.d. 22 juli 2022.    

Posted in Actueel

Vooraankondiging bijeenkomst VJV/NJV vrijdagmiddag en avond 7 oktober 2022 over rechterlijke onafhankelijkheid

De Vlaamse Juristenverenging en de Nederlandse juristenvereniging organiseren in Antwerpen op vrijdagmiddag 7 oktober 2022 een gezamenlijke bijeenkomst over het onderwerp Onafhankelijkheid van de rechtspraak. Na de middagsessie volgt aansluitend een gezamenlijk diner. De combinatie van inhoud en ontmoeting leek …

Posted in Actueel

Preadviezen 2022: De repressieve samenleving

Met groot plezier publiceren wij hierbij de bundel met preadviezen en de daarbij behorende stellingen. Het jubileumcongres heeft als het de vakgebieden overstijgend algemene overkoepelende thema “De repressieve samenleving“ en wordt in de drie preadviezen belicht vanuit respectievelijk civiel-, bestuurs- …

Posted in Actueel

Voorstel statutenwijziging bij jaarcongres 10 juni 2022

Het inhoudelijk deel van de vergadering op 10 juni 2022 wordt traditiegetrouw voorafgegaan door de huishoudelijke vergadering. Daarin komt onder meer een voorstel tot statutenwijziging aan de orde. De statuten schrijven voor dat de leden het voorstel daartoe wordt toegezonden. …

Posted in Actueel

NJV-Jaarcongres – De repressieve samenleving; vanuit civiel-, bestuurs- en strafrechtelijk perspectief, 10 juni 2022

10 juni a.s. in De Nicolaïkerk in Utrecht vindt ons Jaarcongres plaats. U kunt zich via deze weg inschrijven. Het programma kunt u hier vinden. De NJV heeft het thema van “De repressieve samenleving” geagendeerd omdat zich in onze samenleving …

Posted in Actueel

Terugblik huishoudelijke vergadering vrijdag 8 oktober 2021

Op vrijdag 8 oktober 2021 heeft de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van de NJV plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn een aantal punten voorgelegd aan de leden. Zo hebben de leden decharge verleend aan het bestuur en ingestemd met de benoeming van …

Posted in Actueel

Stellingen en stemmingen jubileumcongres 150 jaar Nederlandse Juristen-Vereniging

In de Grote Kerk in Den Haag werd op 8 oktober 2021 de 150ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging gehouden en werd over de bij de preadviezen behorende stellingen gestemd en gediscussieerd. Lees hier in afl. 40 van de NJB …

Posted in Actueel

Jaarrede oud-voorzitter Rien den Boer “Blijft recht een poging om gerechtigheid te realiseren?”

Op dit door corona uitgestelde jubileumcongres van de NJV staat de voorzitter, na enkele algemene opmerkingen over de NJV en het recht, stil bij twee thema’s: tijdigheid en eenvoud in het recht en doet hij enkele voorstellen die voorbij gaan …

Posted in Actueel

Verslag van het NJV jubileumcongres “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”

In de Grote Kerk in Den Haag werd op 8 oktober 2021 de 150ste jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging gehouden. Nadat de NJV was genoodzaakt het congres ‘De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst’ tot driemaal toe …

Posted in Actueel

Rondetafelgesprek over ‘de toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst’ (NJB 2021/33)

Ter gelegenheid van het NJV Jubileumcongres op 8 oktober aanstaande heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met de scheidend voorzitter van de vereniging, Rien den Boer, zijn opvolger Jaap Polak en twee juristen van de volgende generatie, Fabma Çapkurt en Niels Pannevis. …

Posted in Actueel