Preadviseurs 2017

Jan Crijns  Jan Crijns
Jan Crijns is als hoogleraar straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en als research fellow aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. In 2010 verdedigde hij zijn proefschrift ‘De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht’, waarin hij de vraag beantwoordt of en in hoeverre afspraken tussen het Openbaar Ministerie en verdachten – onder meer in het kader van de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken – als overeenkomst kunnen worden beschouwd en wat dit vervolgens betekent voor het daarop van toepassing zijnde normatief kader. Ook nadien heeft hij veelvuldig gepubliceerd over buitengerechtelijke afdoening in strafzaken, onder meer in relatie tot de bestuurlijke boete. Daarnaast verricht hij (rechtsvergelijkend) onderzoek naar toezeggingen aan getuigen in strafzaken, de praktijk van de voorlopige hechtenis en de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Binnen de verschillende Leidse masterafstudeerrichtingen verzorgt hij een integratievak waarin de thematiek van rechtshandhaving vanuit domeinoverstijgend perspectief wordt bestudeerd.

Zie verder: https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/jan-crijns

 

Renée Kool Renée Kool
Renée Kool is als universitair hoofddocent verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liabilty Law (UCall) en het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland. Zij doet (rechtsvergelijkend) onderzoek op het terrein van de strafrechtspleging, in het bijzonder op het gebied van de positie van slachtoffers, civiel schadeverhaal en het herstelrecht. Zo heeft zij onlangs in een multidisciplinair team onderzoek verricht naar de praktijk van het civiele schadeverhaal via het strafproces. Voorts was zij als lid van een denktank onlangs betrokken bij het door Restorative Justice opgesteld ontwerp voor een Wetboek voor Herstelrecht,  is zij lid van het European Forum for Restorative  Justice en redacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht. Renée Kool is coördinator en docent van de specialisatieopleiding Rechtsbijstand ten behoeve van EGZ-slachtoffers en doceert in de gelijkluidende basisopleiding. Binnen de master Strafrecht geeft zij (onder andere) onderwijs op het terrein van de positie van het slachtoffer in het strafproces.

Zie verder: https://www.uu.nl/medewerkers/RSBKool/0

Lieke Coenraad (1) Lieke Coenraad

Lieke Coenraad  is hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Sinds haar promotieonderzoek naar het beginsel van hoor en wederhoor in het Romeinse procesrecht is zij onderzoek blijven doen op het terrein van het burgerlijk procesrecht, het familieprocesrecht en rechtspleging en conflictoplossing.  Zo heeft zij recentelijk in een multidisciplinair team onderzoek verricht naar innovatieve pilots rond de regierechter in scheidingszaken in de rechtbanken Noord-Nederland (locatie Groningen) en Rotterdam. Ook is ze betrokken bij onderzoek naar de GOO (Gericht op Oplossing)-rechter in de rechtbank Amsterdam en de evaluatie van pilots rond piketmediation bij diverse rechtbanken. Zij heeft als consultant van de Raad van Europa rechtsvergelijkend onderzoek verricht en meegewerkt aan de in 2015 tot stand gekomen Recommendation on preventing and resolving disputes on child relocation. Zij is coördinator van en verzorgt onderwijs in de afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zie verder: http://www.rechten.vu.nl/nl/organisatie/bureau/privaatrecht/coenraad-l-m

Peter Ingelse Peter Ingelse
Peter Ingelse is sinds 1 september 2015 werkzaam bij ReulingSchutte als mediator, arbiter en bindend adviseur. Voordien was hij achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker aan de Universiteiten van Groningen en Amsterdam, advocaat te Amsterdam, rechter in de rechtbank Amsterdam en raadsheer in/vice-president van het gerechtshof van die stad. Hij was een aantal jaren voorzitter van de kort-gedingkamer van het hof en van augustus 2009 tot mei 2015 voorzitter van de Ondernemingskamer. Hij is lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). Peter Ingelse heeft gepubliceerd op een gevarieerd terrein, recentelijk ook over mediation.

Zie verder: http://ingel.home.xs4all.nl/publications/list-of-publications.html

Bart Jan van Ettekoven Bart Jan van Ettekoven
Bart Jan van Ettekoven behoort tot de ‘old school’ bestuursrechters. Na een carrière als beroepspianist in de lichte muziek, die overigens is mislukt, ging hij in 1985 werken bij het GAK in Zwolle als beambte beroepszaken. Daardoor kwam hij in contact met de bestuursrechter. Nadat de voorzitter van de Raad van Beroep hem uitnodigde te solliciteren bij de rechterlijke macht, werd hij a-raio (Haarlem, Amsterdam, Den Haag) om daarna als rechter en vicepresident te gaan werken bij de rechtbank Amsterdam (1992-2002) in het bestuursrecht en het exotische strafrecht (rekestenkamer). In die periode gaf hij ook leiding aan de opleidingskamer voor raio’s, rio’s en sectoroverstappers en was lector bij de SSR. Van 2002 tot 2007 werkte Bart Jan als staatsraad i.b.d. bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij was van 2004 tot 2010 voorzitter van de VAR. Vanaf 2009 is hij hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de UvA, met een (beperkte) onderwijstaak in het bestuursprocesrecht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Na van 2007 weer in de eerste lijn bestuursrechter te zijn geweest bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht, keerde hij begin 2014 terug naar de Afdeling als staatsraad, waar hij de geschilbeslechting sinds 2015 combineert met een leidinggevende taak als kamervoorzitter van de ruimtelijke ordeningskamer. In 2013 werkte hij gedetacheerd aan de regelgeving voor digitaal procederen (KEI) en andere Awb-regelgeving. Bart Jan heeft preadviezen voor de VAR (2001) en voor de Vereniging van Bouwrecht (2009) op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij sinds 1992 regelmatig gepubliceerd over ontwikkelingen in het bestuurlijk schadevergoedingsrecht en in het bestuurs(proces)recht, zoals finale geschilbeslechting, deskundigheid, rechtseenheid, de nieuwe zaaksbehandeling en het digitaal procederen. Rode draad in de publicaties is de drang ontwikkelingen in het bestuurs(proces)recht te kunnen plaatsen, deze te analyseren en een poging te doen die ontwikkelingen verder te helpen. In hun preadvies voor de NJV pakken Bert Marseille en Bart Jan die draad op om samen verder uit te rollen.

Zie verder: http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/e/t/b.j.vanettekoven/b.j.vanettekoven.html

Bert Marseille
Bert Marseille is als hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij onder meer lid van de bezwaaradviescommissies van de gemeente Delfzijl en de provincie Drenthe, voorzitter van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrechter en annotator voor Ars Aequi. Zijn onderzoek richt zich op procedures van geschilbeschlechting, in het bijzonder die in het bestuursrecht. Gedurende de afgelopen jaren deed hij, samen met onder meer Kars de Graaf, Derek Sietses, Hanna Tolsma, Boudewijn de Waard, Heinrich Winter en Marc Wever, onderzoek naar de informele aanpak van bezwaren door bestuursorganen,de comparitie bij de Kantonrechter, de Nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht, de toepassing van de bestuurlijke lus door bestuursrechtelijke appelinstanties, de motieven voor het instellen van hoger beroep in het civiele, het straf- en het bestuursrecht en het functioneren van de bezwaarprocedure in de gemeente Tilburg.

Zie verder: http://www.rug.nl/staff/a.t.marseille/