Historisch overzicht

1947 ’s-Gravenhage 1. In hoeverre behoeven de bepalingen onze Wetgeving rakende het internationaal privaatrecht wijziging of aanvulling? Preadviseurs: mr. I. Kisch, mr. W. Blackstone 2. Met welke straffen en maatregelen, door welke rechterlijke en bestuursorganen, naar welke regelen van proces behoren overtredingen van overheidsregelingen van het economisch leven te worden beteugeld? Preadviseurs: mr. E. Bloembergen, mr. A.A.L.F. van Dullemen, mr. dr. J.P. Hoogland 1948 Groningen 1. Behoeft de huidige regeling van de verbeurdverklaring en van de vernietiging herziening, en zo ja, naar welke beginselen? Preadviseurs: mr. W.P. Bakhoven, mr. M.A. van Rijn van Alkemade 2. Is het wenselijk onze Burgerlijke Wetgeving aan te vullen met bepalingen omtrent ‘Standaard Contracten’, en zo ja, naar welke beginselen? Preadviseurs: mr. prof. J. Zeylemaker, mr. K. Jansma 1949 Maastricht 1. Behoeven er nadere regelingen getroffen te worden betreffende de rechtspositie van de onder curatele bestelden en van hen, wier geestvermogens gestoord zijn en die niet onder curatele staan. Preadviseurs: mr. A. Pitlo, mr. H. Kingma Boltjes 2. Is het gewenst wijzigingen te brengen in de bestaande bepalingen in de grondwet en betreffende de vrijheid van meningsuiting door middel van drukpers, toneel, film, en radio, en zo ja, in welke zin? Preadviseurs: prof. mr. A.J.P. Tammes, prof. mr. F.J.M. Duynstee 1950 Zwolle 1. Behoort bij onderwerpen gelijk b.v. die van de woonruimtewet 1947 en het algemeen vorderingsbesluit 1940 de burgerlijke rechter controle te hebben op besluiten en handelingen van de administratie, en zo ja, hoe behoort die controle te worden geregeld? Preadviseurs: prof. mr. N. Okma, mr. ir. M.M. van Praag 2. Waar behoren de grenzen te liggen tussen de bevoegdheden van de strafrechter en die der administratie bij tenuitvoerlegging der straf en bij ontzegging van bevoegdheden? Preadviseurs: mr. W.H. Ariëns, mr. B.H. Kazemier 1951 Rotterdam 1. De beginselen van het burgerlijk bewijs. Preadviseurs: prof. mr. J. Eggens, mr. W.L. Haardt 2. Welke beginselen behoren de delegatie van regelende bevoegdheid aan uitvoerende organen te beheersen? Behoren deze beginselen te worden vastgelegd, hetzij in de grondwet, hetzij in de delegerende wet? Preadviseurs: mr. J.R. Stellinga, prof. mr. A.M. Donner 1952 Breda 1. Bestaat er behoefte aan een wettelijke regeling voor de beëindiging van duurzame contractuele rechtsbetrekkingen, in de opzegging waarvan niet is voorzien? Preadviseurs: prof. mr. L.J. Hijmans van de Bergh, mr. H. Winkel 2. Behoren de beginselen waarvan de wetgever is uitgegaan bij het opnemen van opzet, oogmerk, voornemen of schuld als bestanddeel in delictsomschrijvingen te worden herzien? Preadviseurs: prof. mr. W.F.C. van Hattum, mr. P.S. Noyon 1953 Utrecht 1. Is het wenselijk voor de zogenaamde besloten naamloze vennootschap in de civielrechtelijke wetgeving bijzondere voorzieningen te treffen, als dan niet met invoering van een afzonderlijke rechtsvorm? Preadviseurs: mr. G.H.J. Kuijk, prof. mr. W.C.L. van der Grinten 2. Behoren sociale grondrechten als vervat in de internationale verklaring van de rechten van de mens (art 22 e.v.) ook voor ons recht aanvaard, in de grondwet verankerd en wettelijk nader omschreven te worden? Preadviseurs: prof. mr. C.H.F. Polak, mr. dr. J.J. Loeff 1954 Arnhem 1. Is de erkenning en regeling van de conversie van rechtshandelingen in ons B.W. gewenst? Preadviseurs: prof. mr. J.H. Beekhuis, mr. G.J. Scholten 2. Behoeft de regeling van de teruggave van justitieel in beslag genomen voorwerpen verbetering? Preadviseurs: mr. A. Boekwink, mr. F. Hollander 1955 ’s-Hertogenbosch 1. In hoeverre en naar welke beginselen behoort schadeloosstelling te worden toegekend bij rechtmatige aantasting van rechten of belangen door de overheid? Zijn hieromtrent nadere wettelijke regelingen wenselijk? Preadviseurs: prof. mr. W.G. Vegting, jhr. Mr. J. Brauw 2. Welke beginselen behoren ten grondslag te liggen aan een wettelijke regeling van de overeenkomst van aanneming van werk? Preadviseurs: prof. mr. G. de Grooth, mr. A.J. van Zeggeler 1956 Almelo (Hengelo 1. Welke voorzieningen behoort de wet te bevatten betreffende fiduciaire rechtsverhoudingen (anders dan na dode)? Preadviseurs: mr. C.A.E. Uniken Venema, dr. J.R.H. Buining 2. In hoeverre behoren onderzoekingsmethoden in strafzaken ten aanzien van de persoon van de verdacht aan beperkte voorschriften te worden onderworpen? Preadviseurs: mr. P. Meyjes, prof. mr. dr. G.H.A. Feber 1957 Dordrecht 1. Dient de wet regelen te bevatten inzake het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan overheidsinstellingen, -diensten en –bedrijven, en zo ja, welke? Preadviseurs: prof. mr. W.F. Prins, mr. H.J.M. Jeukens 2. Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent bedingen tot beperkingen of opheffing van aansprakelijkheid, en zo ja, welke? Preadviseurs: mr. L. Solomonson, prof. mr. H. Drion 1958 Leeuwarden 1. Behoort de burgerlijke wet de rechten, voortvloeiende uit eigendom, te omschrijven of te beperking in verband met hinder, overlast of schade, en zo ja, op welke wijze? Preadviseurs: mr. C.H. Telders, prof. mr. A. van Oven 2. Is het wenselijk, met het oog op de toenemende behartiging van belangen in internationaal verband, die belangen hier te lande strafrechtelijk te beschermen, en zo ja, in hoeverre en op welke wijze? Preadviseurs: mr. A.D. Belinfante, prof. mr. J.M. van Bemmelen 1959 Haarlem 1. Behoort de wet regelen te bevatten omtrent de invloed, welke voordelen, genoten door de tot schadevergoeding gerechtigde, hebben op diens vordering tot schadevergoeding? Preadviseurs: prof. mr. P.J. Verdam, mr. H.K. Köster 2. Hoe behoort, anders dan door annexatie, het bestuur van een stedelijke concentratie, die de grenzen van één gemeente te buiten gaat, wettelijk te worden geregeld? Preadviseurs: mr. H.A.M.T. Kolfschoten, mr. S.O. van Poelje 1960 Nijmegen 1. Behoort de wet algemene regelen te bevatten omtrent de verhouding tussen de vordering uit onrechtmatige daad en die uit overeenkomst, en zo ja, welke? Preadviseurs: mr. J. Kist, prof. mr. K. Wiersma 2. Behoort de wetgever nadere regels van algemene of bijzondere aard te stellen betreffende het beroep op gewetensbezwaren tegen de naleving van door het strafrecht gesanctioneerde normen? Preadviseurs: mr. J. Remmelink, prof. mr. D. van Eck 1961 Middelburg 1. Dient de wet algemene regelen te bevatten omtrent de gevallen waarin de civiele requestprocedure moet worden gevolgd, en zo ja, welke Preadviseurs: mw. mr. S. Boekman, prof. mr. A.P. Funke 2. Dient de kring van belanghebbenden, zoals deze volgens de thans geldende regelen recht op (volledige) schadeloosstelling in geval van onteigening heeft, in het licht van de huidige maatschappelijke verhoudingen te worden gewijzigd, en zo ja, op welke wijze? Preadviseurs: mr. P.W. van Doorne, mr. F.W.B. Baron van Lynden 1962 Assen 1. Op welke wijze dient de wet de overeenkomst van borgtocht te regelen? Preadviseurs: prof. mr. W.F. de Gaay Fortman, mr. L.D. Pels Rijcken 2. Dienen de bepalingen omtrent bedrogsdelicten in het Wetboek van Strafrecht en andere wetten te worden herzien? Preadviseurs: mr. E.J. Anneveldt, mr. W. de Vries 1963 Roermond 1. Dient de wet ten aanzien van ongeoorloofde mededinging nadere bijzondere regelen te bevatten, en zo ja, welke? Preadviseurs: mr. C.H. Beekhuis, prof. mr. W.J. Slagter 2. Dient de wet ten aanzien van ten algemene nutte strekkende zaken bijzondere regelen te bevatten, en zo ja, welke? Preadviseurs: mr. H. van der Linden, mr. D. van der Wel 1964 Zutphen 1. In welke gevallen dient de wetgever de rechter te verplichten of hem de bevoegdheid te geven de verplichting tot schadevergoeding wegens wanprestatie of onrechtmatige daad te matigen? Preadviseurs: mr. C.D. van Boeschoten, mr. V.A.D.M. van Haren 2. Dienen de strafrechtelijk bepalingen betreffende psychisch gestoorden te worden gewijzigd? Preadviseurs: prof mr. Ch. J. Enschedé, mr. W.H. Overbeek 1965 Alkmaar 1. Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van de individu tegen het doen, het gebruiken en het openbaar maken van waarnemingen, diens persoonlijke sfeer betreffende? Preadviseurs: jhr. Mr. P.J.W. de Brauw, mr. Th. W. van Veen 2. Dient de wetgever regelen te treffen met betrekking tot overeenkomsten met de overheid? Preadviseurs: mr. E. Droogleever Fortuyn, mr. D.A. van der Linde 1966 Maastricht 1. dient de wet regelen te geven betreffende de onderneming als voorwerp van rechtshandelingen? Preadviseurs: prof. mr. S. Gerbrandy, dr. mr. J.J.G. van Roosmalen 2. Dient het W.v.S. bepalingen te bevatten betreffende het daderschap en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van andere dan natuurlijke personen? Preadviseurs: prof. mr. L.H.C. Hulsman, mr. F.C. Kist 1967 Zwolle 1. Dienst de wettelijke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen vervangen te worden door een stelsel van verzekering? Preadviseurs: prof. mr. A.R. Bloembergen, mr. H.A. Bongers 2. Dient de wet regelen te geven omtrent het horen van belanghebbenden bij de totstandkoming van algemene regelingen bij wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële beschikking? Preadviseurs: mr. G.E. van Walsum, mr. W.J. van Eijkern 1968 Groningen 1. Dient de wettelijke regeling omrent arbitrage gewijzigd te worden? Preadviseurs: prof. mr. P. Sanders, mr. A.S. Fransen van de Putte 2. Vereisen de functies van het Openbaar Ministerie nieuwe wettelijke voorzieningen? Preadviseurs: prof. mr. G. Duisterwinkel, mr. P. Mostert 1969 Arnhem 1. Dient de wet bijzondere regelen te bevatten ten aanzien van de civielrechtelijke werking van de grondrechten, en zo ja, welke? Preadviseurs: mr. A.G. Maris, prof mr. J.M. Polak 2. Dient uitoefening van de grondrechten, welke meningsvorming, meningsuiting en informatie betreffen, grondwettelijk nader te worden geregeld? Preadviseurs: mr. A.M. Donner, prof. mr. J. van der Hoeven 1970 Den Haag 1. Dient de wettelijke regeling omtrent de meerderjarigheid te worden gewijzigd? Preadviseur: mw. mr. M. Rood-de Boer 2. Welke beginselen betreffende de openbaarheid van vergadering en toegankelijkheid van stukken behoren ten grondslag te liggen aan de wettelijke regelingen op het stuk van de openbare diensten? Preadviseur: prof. mr. J.G. Steenbeek 3. Hoort de wetgever verdergaande specialisatie in de rechtspleging te verwezenlijken? Preadviseur: mr. B.W. van Houten 1971 Breda 1. Internationaal privaatrechtelijke vraagstukken met betrekking tot de echtscheiding. Preadviseurs: prof. mr. J.E.J. Th. Deelen, prof. mr. J.G. Sauveplanne 2. Zijn nadere wetgevende voorzieningen op het gebied van het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht wenselijk? Preadviseurs: prof. mr. A.A.M. van Agt, mr. O.A.C. Verpaalen 1972 Utrecht De juridische opleiding. Preadviseurs: dr. H.F.M. Crombag, prof mr. A. Heijder, prof mr. T. Koopmans, mr. P. Neleman 1973 Enschede 1. Coördinatie van wetten en verordeningen welke het recht van eigendom van onroerend goed beperken. Preadviseur: mr. U.G. Schilthuis 2. Coördinatie van de administratieve wetgeving inzake onroerend goed. Preadviseur: prof. mr. P. de Haan 3. De dissenting opinion in de rechtspraak. Preadviseurs: mr. H. Drion, jhr. mr. O. de Savornin Lohman 1974 Amsterdam 1. Inkomens- en vermogensbeheer van bejaarden. Preadviseurs: prof. mr. C.J. van Zeben, W. Heuff, notaris 2. De voorwaardelijke veroordeling. Preadviseurs: mr. G.E. Mulder,  mr. H. Schootstra 1975 Roermond De plaats van de rechtelijke macht in de Nederlandse samenleving. 1. Heeft de rechter een taak in zogeheten politieke zaken? Preadviseur: mr. M.G. Mulder 2. Taak en positie van de rechterlijke macht in onze samenleving. Preadviseur: mr. H.L. Wedeven 3. De positie van de rechterlijke macht in de samenleving. Preadviseur: prof. mr. J.C.M. Leyten 4. De rol van rechtspraak en rechterlijke macht in de democratische samenleving. Preadviseur: prof. mr. dr. C.J.M. Schuyt 1976 Leeuwarden 1. Zijn er wettelijke regels van preventieve en/of repressieve aard nodig met betrekking tot in groter verband gepleegde strafbare feiten? Preadviseurs: mr. W.C. van Binsbergen, mr. R. de Waard 2. Dienen er wettelijke regelingen getroffen te worden – en zo ja, welke – met betrekking tot het behartigen van groeps- of algemene belangen door groepen van personen in civiel- en administratiefrechtelijke procedures? Preadviseurs: mw. mr. Hoogendijk-Deutsch, mr. E.M. Enschede 1977 ’s-Hertogenbosch 1. In hoeverre kunnen bij het verlenen van subsidie voorwaarden worden gesteld? Preadviseurs: prof mr. F.H. van de Burg, mr. J.H. van Krefeld 2. “Lifting or piercing the corporate veil”. Preadviseurs: mr. H.L.J. Roelvink, mr. J.G.C. Raaijmakers 1978 Zutphen 1. Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd, en zo ja, in hoeverre en op welke wijze? Preadviseurs: mr. J.L.W. Sillevis Smitt, mr. G.J. Wiarda 2a. Bescherming van het individu ten opzicht van communicatiemedia, in het bijzonder met betrekking tot ongefundeerde of niet gemotiveerde aantijgingen. Preadviseur: mr. E. Diemer 2b. Bescherming van het individu tegen ongefundeerde aantijgingen in massamedia. Preadviseur: mr. P. Mout 1979 Middelburg 1. Dient verandering te worden gebracht in de wijze van voorbereiding en totstandkoming van wetgeving? Preadviseurs: mr. J.M. Polak, prof. mr. M. Scheltema 2. Algemene Voorwaarden. Preadviseurs: mr. J.H. Dalhuisen, mr. E.H. Hondius 1980 Dordrecht 1. Dient de wet regelen te stellen ten aanzien van bepalingen van publiekrechtelijke aard in privaatrechtelijke overeenkomsten met de overheid? Preadviseurs: mr. N.S.J. Koeman, mr. W. Konijnenbelt 2. Toepassing van Nederlands strafrecht op buiten Nederland begane delicten. Preadviseurs: mr. R.A.A. Duk, prof. mr. M.R. Mok 1981 Assen 1. Dient in de wet een regeling te worden getroffen omtrent kennisneming door de administratieve rechten van geschillen inzake besluiten, die rechtshandelingen naar burgerlijk recht betreffen? Preadviseurs: prof. mr. J.A. Borman, mr. B.C. Punt 2. Dient de wet voorzieningen te bevatten ten aanzien van de zeggenschap van medewerkers en/of gebruikers in bestuurlijke organen van verenigingen en stichtingen? Preadviseurs: prof. P.L. Dijk, mr. J. Schepel 1982 Alkmaar 1. Dient de wetgever beperkingen te stellen ten aanzien van de wijze van het verkrijgen van door de rechter in strafzaken te hanteren bewijsmiddelen? Preadviseurs: mr. L.C.M. Meijers, mr. E. Myjer 2. Bestaat er aanleiding de rechtspositionele verschillen tussen ambtenaren en civielrechtelijke werknemers te handhaven? Preadviseurs: prof. dr. E.P. de Jong, mr. C.R. Niessen 1983 Rotterdam “Tot welke wijzigingen in het Nederlandse Recht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, alsmede in het Internationaal Verdrag, aanleiding te geven?” Preadviseurs: prof. mr. E.H.M. Hirsch Ballin, prof. mr. P. van Dijk, mr. E.J. Dommering, mr. E.P. von Brücken Fock 1984 Nijmegen 1. Civielrechtelijke, Administratiefrechtelijke of Strafrechtelijke rechtshandeling?; Politiële en Justitiële delicten. Preadviseurs: prof. mr. G.J.M. Corstens, prof. dr. D. Schaffmeister 2. Deregulering: Deregulering en rechtspleging; Georganiseerde regelgeving; organisatierechtelijke aantekeningen bij deregulering. Preadviseurs prof. mr. J. Soetenhorst-de Savorning Lohman, mr. H.J. de Ru 1985 Haarlem 1. Rechtsvinding overgangsrecht privaatrecht; Brood-NODI-gheden bij de toepassing van de overgangswet Boeken 3, 5 en 6 N.B.W. Preadviseurs: prof. mr. C.J.H. Brunner, mr. H. Stein 2. De handhaving van de openbare orde in de gemeente; naar een codificatie van ordebevoegdheden. Preadviseurs: prof. mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens, mr. J.J.H. Suyver 1986 Groningen 1. De positie van bedrijfsverenigingen en werknemers, financiers en leveranciers en de fiscus bij surséance van betaling en faillissement van een onderneming. Preadviseurs: prof. mr. Ch. P. A. Geppaart, mw. mr. W.M. Levelt-Overmars, prof. mr. P.A. Stein 2. Het professionele (functionele) verschoningsrecht. Preadviseurs: prof. mr. A.G. Lubbers, prof. Mr. J.B.M. Vranken 1987 Amsterdam 1. Onrechtmatige wetgeving. Preadviseurs: prof. mr. P.J.J. van Buuren, prof. mr. J.E.M. Polak 2. Is het wenselijk maatregelen te treffen tot beperking van de aansprakelijkheid van beoefenaren van vrije beroepen? Preadviseurs: mr. F.H.A. Arisz, mr. J.G.C. Kamphuisen 1988 ‘s-Gravenhage Gegevensbescherming. Preadviseurs: prof. mr. D.W.F. Verkade, mr. A. Patijn, mevr. mr. F. Vellinga-Schootstra, mr. P. van Dijken 1989 Tilburg Positieve discriminatie. Preadviseurs: prof. mr. B.P. Sloot, mevrouw mr. J.E. Goldschmidt, mr. W.J.P.M. Fase 1990 Utrecht Artikel 8 EVRM. Preadviseurs: mr. J. de Boer, prof. mr. M. De Langen, prof. mr. A.H.J. Swart 1991 Zwolle Harmonisatie van procesrecht bij integratie van rechtspraak. Preadviseurs: mr. J.H. Blaauw, mr. A.F.M. Brenninkmeijer, mr. PC.E. van Wijmen 1992 Maastricht Toetsing – Dient de wetgever de mogelijkheid te bieden dat de rechter de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven rechtsbeginselen, en zo ja, hoe dient deze mogelijkheid dan te worden uitgewerkt? Preadviseurs: mr. J.M. Barendrecht, mr. T. Koopmans, prof. mr. L. Prakke 1993 Arnhem Manipuleren met leven. Preadviseurs: prof. mr. J. de Ruiter, mr. E. Ph. R. Sutorius 1994 Leeuwarden Herbeziening op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering. Preadviseurs: prof. mr. J. Remmelink, prof. mr. G. Knigge, prof. mr. Th. A. de Roos, mevr. Mr. W. Sorgdrager 1995 Amsterdam De reikwijdte van fundamentele rechten. Preadviseurs: prof. mr. E.A. Alkema, prof. mr. H.A. Groen, prof. dr. J. Naeye, prof. mr. P.J. Wattel 1996 Breda De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatig daad. Preadviseurs: prof. mr. J. Spier, mevrouw mr. A.T. Bolt 1997 Zutphen Beroep in herziening. Wenselijkheid en inrichting van hoger beroep in bestuursrechtelijke geschillen. Preadviseurs: mr. R.W.L. Loeb, mr. H.F. van den Haak, mr. J.G. de Vries Robbé 1998 Rotterdam Recht en Internet. Preadviseurs: prof. dr. A.W. Koers, prof. mr. M.V. Polak, prof. mr. Y. Buruma, mr. P.B. Hugenhoftz 1999 ’s-Hertogenbosch Internationale rechtspraak in Nederlandse rechtsorde. Preadviseurs: dr. R.A. Lawson, mr. A.W.H. Meij 2000 Groningen De ontwikkeling van de rechtspersonen in het publiekrecht en het privaatrecht. Preadviseurs: prof. M.J.B.J.M. ten Berge, prof. mr. S.E. Zijlstra, prof. mr. L. Timmerman, mr. F.K. Buijn 2001 Leiden De waarde(n) van het sociaal recht: over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking. Preadviseurs: prof. mr. P.F. van der Heijden, prof. mr. F.M. Noordam 2002 Utrecht Herziening van het sanctiestelsel. Preadviseurs: prof. mr. J. de Hullu, mr. F.W. Bleichrodt, mr. O.J.D.M.L. Jansen 2003 Alkmaar Het opstandige slachtoffer, genoegdoening in strafrecht en burgerlijk recht. Preadviseurs: prof. dr. A.C. Zijderveld, prof. mr. C.P.M. Cleiren, prof. mr. C.E. du Perron 2004 Almere Het advies en de rol van de adviseur. Preadviseurs: prof. dr. A. Schilder RA, mr. W.H.J.M. Nuijts, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, mr. D.C. Meerburg 2005 Den Haag Toezicht. Preadviseurs: prof. mr. A.A. van Rossum, prof. mr. L.F.M. Verhey, prof. mr. N. Verheij 2006 Maastricht Europese Integratie. Preadviseurs: prof. dr. D.M. Curtin, prof. mr. J.M. Smits, prof. mr. A.H. Klip, prof. mr. J.A. McCahery 2007 Haarlem Alternatieve regelgeving. Preadviseurs: prof. dr. W.J. Witteveen, prof. mr. I. Giesen, prof. mr. J.L. de Wijkerslooth 2008 Dordrecht Multiculturaliteit en Recht. Preadviseurs: prof. dr. mr. W. van der Burg, prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt, prof. mr. J.H. Nieuwenhuis 2009 Arnhem Humane Biotechnologie en Recht. Preadviseurs: prof. dr. J. Somsen, mr. dr. J.A. Bovenberg, mr. drs. B.C. van Beers 2010 Amsterdam Maatschappelijk verantwoord ondernemen Preadviseurs: mr. A.J.A.J. Eijsbouts, prof. mr. F.G.H. Kristen, mr. J.M. de Jongh, mr. A.J.P. Schild, prof. mr. L. Timmerman 2011 Utrecht Controverses rondom legaliteit en legitimiteit Preadviseurs: prof. dr. W.J.M. Voermans, prof. mr. M.J. Borgers, prof. mr. drs. C.H. Sieburgh 2012 Rotterdam Waarheid en waarheidsvinding in het recht Preadviseurs: mr. M.A. Loth, prof. mr. dr. G. de Groot, mr. dr. A. Gerbrandy, prof. mr. M.S. Groenhuijsen 2013 Breda Immuniteiten: Het recht opzijgezet? Preadviseurs: prof. mr. R.J.B. Schutgens, prof. mr. dr. A.J. Verheij, prof. mr. E. van Sliedregt, prof. dr. N.J. Schrijver 2014 Den Haag Crises, rampen en recht Preadviseurs: prof. mr. dr. E.R. Muller, prof. mr. T. Hartlief, prof. mr. dr. B.F. Keulen en prof. dr. H.R.B.M. Kummeling 2015 Zwolle Kwaliteit als keuze: kwaliteit(sbeoordeling) van rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschappelijk onderzoek Preadviseurs: mevr. mr. dr. R.H. de Bock, dhr. mr. dr. P.J.P.M. van Lochem en dhr. prof. dr. R.A.J. van Gestel 2016 Haarlem Homo Digitalis Preadviseurs: mevr. prof. mr. E.M.L. Moerel, mevr. prof. mr.  J.E.J. Prins, mevr. prof. mr.  M. Hildebrandt, dhr. prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, dhr. prof. mr.  G-J. Zwenne en dhr. prof. mr. A.H.J. Schmidt 2017 's-Hertogenbosch Afscheid van de klassieke procedure? Preadviseurs: prof. mr. L.M. Coenraad, mr. P. Ingelse, prof. mr. B.J. van Ettekoven, prof. mr. dr. A.T. Marseille, prof. mr. J.H. Crijns en mr. dr. R.S.B. Kool 2018 Amsterdam Herijking van de juridische opleidingen Preadviseurs: prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann, prof. mr. H.K. Elzinga, mr. K.J. Kraan, prof. mr. E. Niemeijer, prof. mr. F.W.J.M. Schols, mr. B. Snijder-Kuipers, prof. mr. J.E. Soeharno, prof. mr. J.W. Winter