NJV-Publicatieprijs 2015 uitgereikt

De Nederlandse Juristen-Vereniging heeft op 12 juni 2015 aan mevrouw R. Rijnhout, de heer E. Sikkema en de heer W.S. de Zanger de NJV-Publicatieprijs 2015 uitgereikt voor hun artikel “Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht”.

Jaarlijks reikt de NJV een prijs uit voor het beste wetenschappelijk artikel dat een zeer belangwekkende bijdrage aan de theorievorming van het (Nederlandse) recht in brede zin heeft geleverd en dat in het kalenderjaar voorafgaand aan de NJV Jaarvergadering is verschenen. In het rapport van de jury, bestaande uit dhr. prof. mr. M.A. Loth, dhr. mr. J.W. Fokkens, mevr. prof. mr. A. Prechal, dhr. prof. mr. W.H. van Boom en mevr. prof. mr. J. Gerards, staat:

De publicatie behandelt aan de hand van het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen de Gemeente Stichtse Vecht de vraag wat de toegevoegde waarde is van de inzet van het strafrecht ten opzichte van civielrechtelijke aansprakelijkheid. Daarbij speelt niet alleen de vraag naar de reikwijdte van de strafrechtelijke immuniteit van lagere overheden een rol, maar ook de rechtspraak van het EHRM die soms verplicht tot strafrechtelijke vervolging hoewel er ook een civielrechtelijke reactie beschikbaar is. Deze vraagstelling raakt aan de gevoerde discussie over de Pikmeerarresten van de Hoge Raad, maar kiest een andere en originele invalshoek.

De publicatie is daarnaast een voorbeeld van rechtsdogmatisch of doctrinair onderzoek in de beste traditie. Het artikel geeft niet alleen blijk van een degelijke en ambachtelijke beheersing van het strafrecht, het civiele recht en het EVRM-recht, maar biedt bovendien een proeve van interne rechtsvergelijking die overtuigt door de elegante en prudente wijze waarop inzichten uit de verschillende rechtsgebieden in elkaar worden gevlochten en ten grondslag worden gelegd aan de conclusie dat de symbolische functie van het strafrecht niet gemist kan worden. Het betoog behelst een scherpzinnige analyse van de aard en functie van de relevante rechtsgebieden, geeft blijk van genuanceerde en gereflecteerde afwegingen, en is geschreven in een prettige, heldere en bescheiden stijl.

Naar het oordeel van de jury kan deze publicatie een voorbeeldfunctie vervullen voor de wijze waarop interne rechtsvergelijking, en daarmee grensoverschrijdend rechtswetenschappelijk onderzoek, wordt beoefend. Het artikel illustreert dat dit type onderzoek naast interdisciplinair onderzoek wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie behoudt.

http://www.uitgeverijparis.nl/nieuws/nieuwsartikel/71/NJV-publicatieprijs-2015